Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Bevezető

A Scaling Hub Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) útján kíván tájékoztatást nyújtani Önnek, mint a https://www.scalinghub.hu/ / www.sipeurope.hu / www.matoattila.com cím alatt található weboldalra látogató vagy az Adatkezelővel online interakcióba kerülő felhasználónak a személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységéről. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató módosítására. A Tájékoztató módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 1. Az Adatkezelő

Név: Scaling Hub Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 3525 Miskolc, Dóczy József utca 24. 1. em. 4.

Cégjegyzékszám: 05-10-000640

Kapcsolattartó: Mátó Attila Csaba

Telefon: +36 30 1901 322

Elektronikus elérhetőség: amato@scalinghub.hu

Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. Az adatkezelések ismertetése

3.1. Nyomon követés

Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük honlapunkat az Ön számára és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” (cookie) alkalmazunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az Ön eszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), míg más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatások alkalmával (állandó sütik). A weboldal első alkalommal való megnyitásakor Ön tájékoztatást kap a sütik elhelyezéséről és eldöntheti azt, hogy elfogadja-e azok saját eszközén való alkalmazását. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet.

3.2. A közösségi média beépülő moduljai

A honlap népszerű közösségi hálózatok (pl. Instagram, Facebook, Youtube) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a szolgáltatók nyújtják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha honlapunk böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a szolgáltatók összekapcsolják honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból.

3.3. A közösségi profiloldalakon folytatott adatkezelések

Az Adatkezelő által üzemeltett közösségi profiloldalakon megosztott, nyilvánosan elérhető információk, bejegyzések megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Az Adatkezelő a profiloldalának kedvelőiről a következő adatokat kezelheti: nyilvános profiladatok, statisztika. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag a közösségi oldallal kapcsolatos elemzésre, tartalomfejlesztésre használja fel. A felhasználók személyes adataik kezeléséről egyébiránt a közösségi felületek adatvédelmi tájékoztatójában találhatnak bővebb információt az alábbiak szerint. Amennyiben például a felhasználó a közösségi platformok saját fejlesztésű üzenetküldő szolgáltatásán keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, az adatkezelésre az adott közösségi szolgáltató saját adatkezelési szabályai irányadóak.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

3.4. Külső weboldalra mutató linkek

Az Adatkezelő honlapja tartalmazhat külső weboldalakra mutató linkeket is. Amennyiben oldalainkon harmadik (külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, Önnek adott esetben el kell fogadnia ezen harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldaláról.

3.5. Elektronikus kommunikáció

Amennyiben a felhasználó az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (pl. e-mail üzenet), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét, továbbá azon személyes adatait, amelyek az érdemi válaszadáshoz szükségesek lehetnek. Az Adatkezelő az így megszerzett információkat a kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által küldött üzenetben csak olyan információkat osszon meg, amelynek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja.

3.6. Tartalomgenerálás

Az Adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, szakmai előélete, képmása, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

3.7. OTP Simple Pay

Amennyiben a weboldalon nyújtott szolgáltatással kapcsolatban fizetéskor az OTP SimplePay lehetőséget igénybe veszi, Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név és email cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Rendelés azonosítója és összege

Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

3.8. Hírlevél

Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb médiafelületeken az erre szolgáló kifejezett hozzájárulási formulák kitöltésével Ön feliratkozhat az Adatkezelő rendszeres hírleveleire. A marketing célból folytatott adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokat – név, email cím – az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig tárolja.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 1. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

5.1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap: http://www.naih.hu   

 

5.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 1. Adatfeldolgozók

ADATFELDOLGOZÓ

ELÉRHETŐSÉGEK

TEVÉKENYSÉG

Paypal S.a.r.l.

22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

dpo@paypal.com

fizetési tranzakciók lebonyolítása

ConvertKit

750 W Bannock St #761, Boise, ID 83701, USA

support@convertkit.com

hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás

BlueHost – Endurance International Group

10 Corporate Dr Suite #300, Burlington, MA 01803, USA

legal@bluehost.com

domain és tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

info@szamlazz.hu

számlakezelés

Google HU

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

https://www.google.com/contact/

hirdetéskezelés, felhő alapú tárhely szolgáltatás, piackutatás

Typeform

Carrer del Dr. Trueta, 113, Barcelona, Spanyolország

support@typeform.com

piackutatás, igényfelmérés

SurveyMonkey

1 St Katharine’s Way, St Katharine’s & Wapping, London E1W 1UN, Egyesült Királyság

support@surveymonkey.com

piackutatás

Calendly LLC

BB&T Tower

271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, USA

support@calendly.com

online naptárkezelés

Teachable

16 W. 22nd Street, 6th Floor, New York, New York 10010, USA

privacy@teachable.com

online oktatási platformszolgáltató

Udemy

Level 1, 2 Windmill Lane, Dublin 2, Írország

privacy@udemy.com

Microsoft HU

 

1031 Budapest, M épület, Graphisoft park 3.

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-questions

 

IT szolgáltatás

Dropbox

One Park Place, 5th floor, Hatch Street Upper, Saint Kevin’s, Dublin 2, Írország

privacy@dropbox.com

felhő alapú IT szolgáltatás

Asana

1550 Bryant St #200, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok

terms-questions@asana.com

projektmenedzsment szolgáltató

Harvest

16 W 22nd St, 8th Floor

New York, NY 10010, USA

support@harvestapp.com

online időkövető, menedzsmenttámogató szoftver

Ecocreative Zrt.

1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. 7. em. 77.

iroda@ecocreative.hu

könyvelés

OTP Mobil Kft. (Simple)

1093 Budapest, Közraktár u 30-32.

ugyfelszolgalat@simple.hu

fizetéskezelés

Netlight Consulting Kft. (SalesForm)

1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b

netlight@netlight.hu

értékesítési rendszer

UAB MailerlLite (MailerLite)

Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius

netlight@netlight.hu

hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás

Utolsó módosítás dátuma: 2020.09.11